Vad är psykoterapi?

Ordagrant betyder det ”själbehandling”. Efter grekiskans psyché = själ och therapia = behandling. Psykologin använder dock sällan det svenska ordet själ utan föredrar låneordet psyke. Psykoterapin bygger på erkänd teori och beprövade metoder. Den är systematisk och målinriktad och bedrivs av legitimerade psykoterapeuter.

Varför psykoterapi?

Målet för psykoterapin är att hjälpa den som lider av psykisk ohälsa,psykiska problem och kriser. Det kan handla om känslor eller beteenden,om självbild och tankemönster. Psykoterapin ger fördjupad självinsikt. Lyfter fram möjligheter och pekar på hinder och begränsningar. Den ökar lyhördheten för din inre miljö. Hjälper dig att möta dig själv istället för att fly dig själv. Vi hjälper lära dig tolka de signaler kroppen skickar ut för att få kontakt med dig.

Vad innebär psykoterapi?

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling som bygger på erkänd psykologisk teori och beprövad metod. Den bedrivs av legitimerade psykoterapeuter. Det allmänna målet med psykoterapi är att hjälpa den som lider av någon form av psykisk ohälsa, psykiska problem eller psykiska kriser. Syftet med behandlingen är att hjälpa den som behandlas, till exempel med att:

  • släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet
  • förändra beteenden som är destruktiva eller som hindrar en i livet
  • lära sig något nytt om sig själv
  • lära sig nya färdigheter för att hantera sina problem
  • komma i kontakt med sina känslor och acceptera dem
  • i större utsträckning leva sitt liv utifrån sina värderingar
  • acceptera begränsningar och brister som tillhör livet
  • känna sig som en vanlig människa i gemenskap med andra
  • förstå hur vissa beteenden på kort sikt minskar besvären men på lång sikt förvärrar dem

Vissa som söker hjälp kan peka på något speciellt besvär eller problem, tex sömnsvårigheter eller relationsproblem. Andra har en mer allmän oro och ångest eller känner sig nedstämda utan att kunna hitta en förklaring.

Logo